ANVR-consumentenvoorwaarden
 Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR.

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) en overige informatie, en daarmee akkoord gaat. 

 Stichting Garantiefonds Reisgelden
 Ons bedrijf is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Klik hier om de volledige tekst van de garantieregeling reisgelden te bekijken.

 Calamiteitenfonds 
 Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier om de volledige tekst van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds te bekijken.

Duurzaam Toerisme 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op deze website. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl> Op Reis, Duurzaam Toerisme).

Girassol Vakanties voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt hieronder onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen. Klik hier voor onze duurzaamheidverklaring.

  Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)
 

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl).